Fundacja Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Kaliszu

STATUT
FUNDACJI PROMOCJI I OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KALISZU
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Fundacja Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Olgę Annę Bartczak i Martę Annę Zentel, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza - Ewelinę Szpunt-Andrzejewską w kancelarii notarialnej w Pleszewie, Rynek 11, w dniu 23 października 2014 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czy w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 2. ochrona i promocja zdrowia psychicznego i działalność edukacyjna w tym zakresie
 3. zapobieganie zaburzeniom psychicznym
 4. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego
 5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

§ 7

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

 1. realizację projektów związanych z promocją i ochrona zdrowia psychicznego
 2. prowadzenie grup wsparcia dla osób: w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy w rodzinie
 3. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób: w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy w rodzinie
 4. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób: w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy w rodzinie
 5. prowadzenie warsztatów edukacyjnych związanych z ochroną i promocją zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom
 6. podejmowanie działań profilaktycznych związanych z ochroną i promocją zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom
 7. współpracę z instytucjami w kraju i za granicą
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, oświatowej i informacyjnej w zakresie realizacji celów statutowych
 9. organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych w zakresie zdrowia psychicznego
 10. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi
 11. organizowanie praktyk i szkoleń w kraju i poza granicami RP

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe i prawa majątkowe, nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych
 2. grantów, dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych od osób prawnych
 3. majątku Fundacji
 4. odsetek bankowych
 5. statutowej działalności odpłatnej
 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 7. zbiórek i imprez publicznych

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV
Władze Fundacji.

§ 10

Organem Fundacji jest:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd składa się z 2 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu.
 3. Pierwszym Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów - Olga Bartczak.
 4. Pierwszym v-ce Prezesem Zarządu jest drugi z Fundatorów - Marta Zentel.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu
 2. śmierci członka Zarządu
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sąd za popełnione przestępstwo z winy umyślnej

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 2. realizacja celów statutowych
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
 7. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, połączenia Fundacji z inną fundacją, dołączenia Fundacji do sieci, porozumień, federacji oraz likwidacji Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możlwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 14

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§ 15

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Fundacja może przyłączyć się do sieci, porozumień, federacji.
 3. Połączenie lub przyłączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać ograniczony cel Fundacji.
 4. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu, chyba, że Fundator wyznaczy do pełnienia funkcji likwidatora inną osobę lub osoby.
 4. Z ważnych powodów Fundator może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych likwidatorów, odwołać likwidatora.
 5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące spawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra zdrowia.
 7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zblizonych celach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.